Vår syn på:

Hälso- och sjukvården

Digitaliseringen i kombination med den kunskaps- och teknikutveckling som pågår inom det medicinska fältet utmanar den traditionella organiseringen av hälso- och sjukvården. Förändringarna är omfattande och gäller både vad som kan åstadkommas rent medicinskt, hur man organiserar verksamheterna och hur man involverar patienter och närstående.


Vår uppfattning är att den personcentrerade vården bör vara utgångspunkten för den digitala transformationen av hälso- och sjukvården, där vården organiseras utifrån patientens helhetsbehov och där utfallsmått som är viktiga för patienten kan mätas och följas upp. Patientens delaktighet är en förutsättning för att både klara av framtida finansiering och för att utveckla hälso- och sjukvården.

Lär känna oss