Strategiutveckling

Tillsammans med företagsledningen arbetar vi med strategiutveckling för att definiera och realisera en affärsmodell med utgångspunkt i kundens specifika situation.

Vår syn på strategiutveckling präglas av vår affärsfilosofi Business Wellness, där helhetssyn och långsiktighet är några centrala komponenter. Vi leder och utmanar våra kunder till att skapa strategier som är aktuella, tydliga, genomförbara och väl förankrade i organisationens unika förmågor.

Strategiutveckling bedriver vi på såväl företagsnivå, affärsområdesnivå som funktionell nivå. Centigo är även ett stöd till företag som står inför eller har genomfört förvärv eller samgåenden.

Vårt arbetssätt är involverande och tar fasta på organisationens egen kunskap vilket leder till djupt förankrade strategier, samtidigt som vi bidrar med vår erfarenhet och expertis såväl vad det gäller metodik som branschvana och förståelse för affären. Varje process är genomsyrad av Centigos entreprenöriella förhållningssätt.

För mer information, kontakta gärna: