Affärsinsikt: ONE for All – All for ONE

Odd Glodeck Insikter

Behovet av ett ramverk för framgångsrik implementering av en ONE-strategi.
Percy Barnevik menar att strategi består av 10 procent vision och 90 procent implementation och många undersökningar påvisar att endast 10-15 procent av genomförda strategier lyckas. Jag ser ett enormt behov av ett fungerande och välbeprövat ramverk för implementering av strategier.
En strategi där många företag har haft särskilt stora problem med genomförandet är ONE X-strategin, där X är namnet på företaget, t ex ONE Philips, ONE Unilever, ONE Siemens, ONE Saab, ONE NCC och ONE ABB.

ONE²-ramverk
ONE² utgör ett ramverk för genomförandet av en ONE-strategi. Det har utvecklats genom mina studier av jämförelser mellan företag som lyckats med implementeringen och de som misslyckats och vad de tidigare företagen gjort annorlunda.
I ONE²-ramverket har jag kopplat dessa framgångsfaktorer till följande fyra ramar; ”Orientation”, ”Navigation”, ”Evaluation” samt ”Evolution”.

Orientation
”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”.
– Alice i underlandet, Lewis Carroll, 1865
Innan ett företag påbörjar sin implementering av den strategiska planen behöver det skaffa sig en bild av vart det befinner sig i förhållande till de strategiska målen. Det är mycket viktigt att identifiera var på kartan de olika affärsområdena, divisionerna, funktionerna och individerna befinner sig liksom vilka grundförutsättningar som finns.
Efter att ha identifierat och markerat de olika utgångspunkterna samt målen tas en plan fram för hur man bäst ska ta sig mellan de olika punkterna på den strategiska kartan.
Genom att i denna fas ta fram en välformulerad och anpassad strategi samt genomförandeplan skapas goda förutsättningar att lyckas med implementeringen.

Navigation
”Titta inte bara ner på dina fötter när du går utan också på horisonten så att du ser riktningen”
– Dag Hammarskjöld
Allt för ofta händer det att implementeringen av en ONE-strategi hamnar ur kurs och ju tidigare man upptäcker det desto enklare att korrigera avvikelsen. För att kunna korrigera avvikelsen är det i sin tur avgörande att veta om det är planen eller de strategiska målen som är i behov av korrigering.
Framgångsrik navigering genom implementering innebär att kontinuerligt undersöka den nuvarande positionen i förhållande till strategiska mål. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik implementering är det av mycket stor vikt att det finns en tydlig koppling mellan den strategiska kartan och de enskilda implementeringsprojekten.
Navigationsramen syftar till att tillhandahålla såväl den långsiktiga som kortsiktiga strukturen för att säkerställa att genomförandestrategin är på rätt spår liksom att rätt åtgärder vidtas för att korrigera eventuella avvikelser.

Evaluation
“One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results”
– Milton Friedman
Möjligheten att använda olika faktorer i syfte att uppnå önskat beteende hos individer i organisationen är mycket viktigt. För att kunna skapa bestående förändring behöver berörda personer ställa sig bakom förändringen och accepterar den. De faktorer som är av extra betydelse i detta sammanhang är personligt ansvarstagande, kommunikation, delaktighet samt mätning och uppföljning.
De mätetal man väljer att använda sig av fungerar som en översättning av strategin och syftar till att skapa en gemensam bild av vad målet är och hur man kommer dit. ”Det som mäts blir gjort” är en gammal doktrin som stämmer väl in i detta sammanhang och resulterar i att man kontinuerligt behöver kunna besvara följande två frågeställningar: ”Gör vi rätt saker” respektive ”gör vi saker rätt”?
Inom denna ram ligger fokus på att säkerställa att effekthemtagningarna realiseras. Genom att löpande under implementeringen genomföra mättningar och uppföljningar skapas förutsättningar för att kunna adressera tekniska och organisatoriska utmaningar som behöver hanteras för att kunna realisera nyttorna av en ONE-strategi.

Evolution
“Även om du är på rätt spår, blir du överkörd om du bara sitter där”
– Will Rogers
Där förändringsresan slutar tar förbättringsresan vid. Målet bör inte vara att alla processer, rutiner och IT-system skall vara perfekta innan de tas i bruk. Sådana högt ställda mål kan vara relevanta och ibland viktiga men innebär alltför ofta att nyttorealiseringar fördröjs och implementeringen inte kommer i mål.
Istället bör man – inom ramen för den valda implementeringsstrategin – fastställa en definition av vad som är en initial godtagbar lösning och etablera förutsättningar för ständiga förbättringar. Eftersom ingen process eller IT-system någonsin kan bli helt perfekt kommer alltid återstå möjligheter till förbättringar.
Evolution-ramen ger vägledning i hur man kan etablera den rätta processen och strukturen för att skapa förutsättningar för att fånga upp förbättringsförslag i organisationen, kunna prioritera dem och implementera dem så att företaget kan fortsätta vara konkurrenskraftigt, framgångsrikt samt att uppnå målen med sin ONE-strategi.

Om författaren: Jimmy Wahlberg, jimmy.wahlberg@centigo.se är Manager på Centigo och aktiv inom enheten Business Transformation. Med ett speciellt fokus på verksamhetsutveckling inom industri och verkstadsföretag. Jimmy har en gedigen erfarenhet av att driva och leda omfattade globala förändringsprogram.