Affärsinsikt: Elefanten som gjorde sig fri från sina bojor

Anna Falconer Insikter

Låt inte det förflutna begränsa dig.

Hur kommer det att vissa företag och personer hamnar i ett tillstånd snarlikt det psykologiska apatiska i form av ”inlärd hjälplöshet”, vilket gör dem oförmögna att bryta sig loss från sina bojor samt påverkar deras kraft och förmåga att anpassa sig och utvecklas i takt med förändringar omvärlden?

De har likheter med elefantungen som under sin uppväxt spänts fast i en kätting förankrad i en påle i marken. Djuret kan gå men inte bryta sig loss från kedjan som håller den fjättrad, varför dess liv begränsas till en cirkel runt pålen. Elefantungen har dessförinnan på alla tänkbara sätt försökt bryta sig fri från sina kedjor. Den har ansträngt sig med all sin kraft, dragit i kedjan på alla tänkbara sätt och detta timme efter timme, dag efter dag, dock utan att lyckas.

Så till slut, snarare än tanklöst fortsätta göra det omöjliga möjligt gjorde djuret det enda logiska, det gav upp sina försök. Tiden går och elefantbarnet växer upp till en mäktig och intelligentare varelse. Dock en som är färgad av sina erfarenheter, den resonerar som så att när man är fastkedjad är det ingen idé att försöka göra motstånd. Djuret har emellertid aldrig brytt sig om att fastställa om något ändrats under tidens gång och om det bara kunnat bortse från sina tidigare misslyckanden skulle det i själva verket utan större ansträngning kunna bryta sig fri från de kedjor som hållit det fängslat.

Många företag och personer kan liknas vid denna elefant. De har definierat sitt liv och sin omvärld likt den cirkel inom vilken de rör sig. De låter tidigare erfarenheter fastställa sina förmågor och förutsättningar vilket resulterar att de känner sig mer hjälplösa än vad de i själva verket är. För en utomstående betraktare kan dessa företag och människor framstå lika sorgliga och beklagliga som den enorma elefanten som låter sig begränsas av en tunn kedja. Även om dessa företag lyckas överleva över tid, vilket inte är särskilt troligt, kommer de inte komma i närheten av den potential de skulle kunna uppnå om de bara frigjorde sig från det negativa beteende och mönster som håller dem tillbaka.

Att framgångsrikt bedriva ett förändringsprojekt hos ett företag där den rådande kulturen kännetecknas av ”inlärd hjälplöshet” är en mycket stor utmaning då dessa enheter anser sig sakna förmåga att lösa akuta problem. De tror också att den egna viljan saknar betydelse för skeendet. De förväntar sig ett misslyckade och det är precis vad som kommer att ske om inte problemet hanteras professionellt. Ett tydligt tecken på att just ditt företag eller organisation lider av denna form av dysfunktionella och apatiska kultur är att du vid uppstarten av nya förändringsinitiativ får någon av dessa kommentarer i respons:

– Det går aldrig!
– Det kanske fungerar hos andra men inte hos oss!
– Vi skulle gärna vilja göra det, men vi kan inte!
– Vi har försökt med det tidigare men det har aldrig fungerat!

Så kan elefanten bryta sig loss från sina bojor

Jag bedömer att kraften kring frigörelsen utgör en ledarskapsfråga. Ansvaret ligger emellertid inte uteslutande på de formella ledarna inom företaget utan i allra högsta grad även på de enskilda individerna och deras förmåga att leda sig själva och ta ansvar. Som ledare måste du snabbt agera på minsta misstanke om att du har problem i form av ”inlärd hjälplöshet”. Vidtar du inte snabba och ändamålsenliga åtgärder har den en förmåga att liksom en infektion sprida sig som en löpeld genom organisationen tills den uppnår styrkan att cementera hela företagskulturen. Om så sker kommer detta påverka det rådande tankesättet hos det stora flertalet anställda med resultatet att de tror att deras öde verkligen är i händerna på yttre omständigheter.

Följ dessa steg om du vill bryta den ”inlärda hjälplösheten”:

1) Identifiera de faktorer som håller er tillbaka

Det första steget till lösningen ligger i att inse att ni har ett problem. Genom att rannsaka sig själv eller sin organisation kan man skapa medvetenhet om vilka ursäkter som utgör bojor. När väl problemet har identifierats är det helt avgörande för frågan huruvida du ska lyckas ta dig ur dina bojor eller ej att du förmår acceptera att problemet föreligger. Det ligger i sakens natur att personer som har detta problem förnekar just detta faktum. Det är ju alltid någon annans fel att det är som det är. Var uthållig. Det går inte att hjälpa någon som upplever att de inte har något problem!

2) Definiera ert mål

Försök att visualisera vad ni skulle vilja uppnå om ni kunde göra er fri från de omständigheter som begränsar er. Även om det är av vikt att tänka stort när det gäller att definiera era mål är det initialt viktigare att ni sätter upp lättuppnåeliga mål för att säkerställa att ni lyckas nå dem. På så sätt kan de små segrarna bryta det beteende och tänkande som ligger till grund för den inlärda hjälplösheten och du kommer gradvis inse att förändringar faktiskt är möjliga.

3) Identifiera era styrkor

Om du misstänker att du är obenägen att se dig själv för den du verkligen är istället för den du tror att du är så be någon annan beskriva dina styrkor. För ett företag eller en organisation kan det vara nödvändigt att ta in i en oberoende person i organisationen i detta syfte. Här gäller det att ta reda på om ni är ett elefantbarn eller en fullvuxen elefant.

4) Handling

Det gäller nu att samla mod och nyttja era styrkor för att bryta de faktorer som håller er tillbaka. Våga ta det första steget och var inte rädd för att misslyckas.

Påminn dig själv att framgång i regel är rotad i antingen tur eller tidigare misslyckanden. Om du börjar med lite tur lär du dig inget annat än arrogans. Om du börjar med ett misslyckande och lär dig att utvärdera detta kommer du lära dig att lyckas. Misslyckande föder således kunskap. Av kunskap får du visdom och det är med den visdomen du kan göra dig fri från ditt negativa tankemönster och lägga grunden för långsiktig framgång.

5) Fira framgångarna och belöna rätt beteende

Det är viktigt att du firar dina framgångar och belönar det beteende som visar prov på eget ansvar och ”kan göra”-attityd.

Efter ett flertal små segrar bryter man det invanda tankesättet att framgång ligger utanför din kontroll och inser istället att man verkligen kan påverka sin framgång. Ovanstående steg behöver genomföras kontinuerligt och oavbrutet. Det tar tid att bryta ett invant beteende och ett negativt mönster. Ge inte upp! Förändringen är möjlig!

Företag och individer som bryter sig loss från de bojor som tidigare begränsat deras handlingsutrymme och utveckling kommer ha förmågan att maximera sina möjligheter att hantera olika situationer liksom snabbt kunna anpassa sig i en ständigt föränderlig värld och detta i en takt som ständigt ökar i hastighet. I min roll som konsult på Centigo ser jag att min viktigaste roll utgör den där jag kan inspirera och leda människor för att därigenom kunna vara behjälplig i att skapa spänstiga företag och organisationer. Vårt sätt att se på vad som kännetecknar sådana företag och hur man är delaktig i att skapa dem definierar vi som Business Wellness.

Ett Business Wellness-företag har styrkan och uthålligheten hos en fullvuxen elefant. Det har även den kunskap och insikt som krävs inte bara för att kunna frigöra sig från sina bojor utan också för att kunna släppa loss sin inneboende potential och expandera sin horisont bortom den cirkel vilken tidigare utgjort dess omvärld.

Om författaren: Jimmy Wahlberg (jimmy.wahlberg@centigo.se) är Manager på Centigo och aktiv inom enheten Affärsintegration. Med ett speciellt fokus på verksamhetsutveckling inom industri och verkstadsföretag. Jimmy har en gedigen erfarenhet av att driva och leda omfattade globala förändringsprogram.