CASE: SANDVIK SÄKERSTÄLLER ANSVARSFULL GLOBAL HANDEL

Odd Glodeck Case

Sandvik är en global industrikoncern med mer än 47 000 anställda och med ledande positioner i ett antal områden. En global spelare med ett starkt engagemang för att öka kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet gör att import och export av produkter är en central del av verksamheten. Dessa produkter måste dagligen förses med rätt tulldata för att kunna exporteras och importeras. Sandviks omfattande produktkataloger och komplexa försörjningskedjor gör det utmanande att tillhandahålla en hög kvalitet på tulldata. Felaktig information innebär en betydande affärsrisk, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

För att säkerställa att internationella affärer utförs i enlighet med definierade regelverk för tull anlitades Centigo för att stötta Sandvik i arbetet med att etablera och driva ett globalt förbättringsprogram under ett och ett halvt års tid. Programmets målsättning var att avsevärt höja datakvaliteten, kunskapsnivån och förståelsen för behovet av korrekt tulldata samt kanske det viktigaste – att etablera ett personligt ansvarstagande hos ett stort antal medarbetare för att på så sätt säkerställa att rätt information finns genom hela försörjningskedjan.

Programmet och formen för dess delprojekt har fått mycket positiv uppmärksamhet inom Sandvik, där en av de största framgångsfaktorerna var just hur arbetet organiserades och drevs. För varje affärsområde utsågs en intern projektägare samt en konsult från Centigo som arbetade tätt ihop under hela projektet. Varje projekt tog stor hänsyn till respektive affärsområdes nuläge och unika förutsättningar, vilket säkerställde att rätt förbättringsaktiviteter implementerades inom varje affärsområde. Genom att Centigo också tog ett helhetsansvar blev det möjligt att löpande ha ett utvecklande utbyte av erfarenheter mellan projekten/affärsområdena samt säkerställa att aktiviteterna genomfördes enligt en beslutad tidsplan. Tack vare att projekten växte fram med ett tydligt ägarskap hos medarbetarna inom Sandvik, så finns också kunskapen kvar inom organisationen även efter att programmet har avslutats.