Industri

Tillverkande industrin är en viktig del av Centigos kundbas och den står inför ett stort skifte i fokus från enbart global effektivitet till effektivitet och dynamik.

Industri

Traditionellt har en effektiv logistik, planering och distribution varit av yttersta vikt inom branschen. Det är något vi ofta ser som en återkommande utmaning för industriföretagen. Hur når man stordriftsfördelar med bibehållen dynamik i organisationen och utan att lokalt affärsmannaskap i försäljningsledet begränsas?

I en globaliserad och digitaliserad värld blir dessutom förmågan att förändras, anpassa sig och utvecklas snabbare viktigare än någonsin. Här ser vi stora kommande förändringar i traditionella värdekedjor när fokus flyttas från produkt till tjänst. Med ökat fokus på kundperspektivet och det upplevda kundvärdet kommer rollerna i värdekedjan att förändras och nya stjärnor att skapas. Är det så, att detta kan vara slutet på den klassiska strategin med ”fokus på kärnverksamheten”?

Vi är marknadens mest moderna samarbetspartner för att skapa affärskritisk och tvärfunktionell förändring inom industrisektorn. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete för ett hållbart värdeskapande.

Vi har särskild specialistkompetens inom följande områden:

  • Digitalisering av kundresor, värdekedjor, produkter och tjänster
  • Process- och organisationsutveckling
  • Förändringsledning av tvärfunktionella förändringsprogram
  • Upphandling, val, konsolidering och införande av gemensamma affärssystem

För mer information, kontakta: